ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

พูดคุยทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพเรือไทย เรือรบ นาวิกโยธิน หน่วยซีล ฯลฯ

ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby Penguin » 16 Jun 2010 14:58

การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ ตามการประเมินยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า

๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงเรือคอร์เวต ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒ ลำ
๑.๑.๒ โครงการจัดจ้างบริการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน
๑.๑.๓ โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร จำนวน ๒ ลำ
๑.๑.๔ โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๒ ลำ
๑.๑.๕ โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ฮ.SEA HAWK
๑.๑.๖ โครงการซ่อมบำรุงอาวุธปล่อยนำวิถี ฮาร์พูน
๑.๑.๗ โครงการซ่อมทำส่วนนำวิถีและควบคุมของอาวุธปล่อยนำวิถี แอสปิเด้ จำนวน ๗ ลูก
๑.๑.๘ โครงการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำให้กับเครื่องบิน P-3 จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง รับ – ส่งวิทยุ พร้อมการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ ตามโครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร
ร.ล.จักรีนฤเบศร ระยะที่ ๒
๑.๑.๑๐ โครงการจัดจ้างบริการตรวจสอบความพร้อมใช้อาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน
๑.๑.๑๑ โครงการจัดหาเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมทำยุทโธปกรณ์สาย สพ.ทร.
๑.๑.๑๒ โครงการจัดหาเครื่องช่วยการฝึกยิงอาวุธประจำกาย จำนวน ๔ ชุด
๑.๑.๑๓ โครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนปืนกล (M 60) ขนาด ๗.๖๒ มม. จำนวน ๓๐๘ กระบอก
๑.๑.๑๔ โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร ระยะที่ ๒ (จำนวน ๒ ลำ)
๑.๑.๑๕ โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ยุทธการ บ.ตผ.๑ จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๑.๑๖ โครงการจัดหาอุปกรณ์พิสูจน์ทราบเป้า (FLIR) ให้กับ ฮ.ตผ.๑
๑.๑.๑๗ โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหา และพิสูจน์ทราบ (ESM) ให้กับ ฮ.ตผ.๑
๑.๑.๑๘ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.ปัตตานี
๑.๑.๑๙ โครงการพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยเรือ
๑.๑.๒๐ โครงการพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยบกจัดหากำลังรบใหม่ ตามการประเมินยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า

๑.๒.๑ โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบก จำนวน ๑ ลำ
๑.๒.๒ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน ๑ ลำ
๑.๒.๓ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง จำนวน ๑๒ คัน
๑.๒.๔ โครงการจัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ
๑.๒.๕ โครงการจัดหา ปลย. เสริมสร้างประสิทธิภาพ กรม ร. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. พร้อมกระสุนมูลฐาน
๑.๒.๖ โครงการจัดหา ปลส. ๕.๕๖ มม. พร้อมกระสุนมูลฐาน
๑.๒.๗ โครงการจัดหารถพยาบาล ขนาด ๑ ๑/๔ – ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๕ คัน
๑.๒.๘ โครงการจัดหาเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๓๔ ลำ (นย.)
๑.๒.๙ โครงการจัดหารถบรรทุกน้ำขนาด ๑๐๐๐ แกลลอน
๑.๒.๑๐ โครงการจัดหาเรือ RIB ขนาดกลางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย และอุปกรณ์ติดตั้งบนเรือ ๗ ลำ
๑.๒.๑๑ โครงการจัดหาเครื่องมือสำรวจพื้นท้องทะเล (SIDE SCAN SONAR) ๒ ชุด
๑.๒.๑๒ โครงการจัดหากล้องส่องกลางคืนให้กับเรือของ กร.
๑.๒.๑๓ โครงการจัดหาเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ๑๐ ลำ (กร.)
๑.๒.๑๔ โครงการจัดหาเป้าลวงดาร์เก้ให้กับเรือ คว. ชุด ร.ล. รัตนโกสินทร์
๑.๒.๑๕ โครงการจัดหาอาวุธให้กับ นสร.กร. จำนวน ๑ กองรบ
๑.๒.๑๖ โครงการจัดหา DGPS จำนวน ๒ ชุด และเรดาร์ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ให้เรือ กทต. ๒ ลำ
๑.๒.๑๗ โครงการจัดหาเข็มทิศไยโรให้กับเรือ กทต.
๑.๒.๑๘ โครงการจัดหาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าให้กับ กร. และ นย.
๑.๒.๑๙ โครงการจัดหา บ.ลำเลียงขนาดกลาง จำนวน ๑เครื่อง
๑.๒.๒๐ โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิง เรือตรวจการณ์ปืน ชุด ร.ล.สัตหีบ จำนวน ๓ ลำ
๑.๒.๒๑ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๓ ลำ
๑.๒.๒๒ โครงการจัดหาเรือน้ำมัน จำนวน ๑ ลำ
๑.๒.๒๓ โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบก จำนวน ๑ ลำ
๑.๒.๒๔ โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงและกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๒.๒๕ โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์ในการเก็บและถอดทำลายอมภัณฑ์
๑.๒.๒๖ โครงการจัดหากล้องปฏิบัติการเวลากลางคืน สำหรับนักบินเฮลิคอปเตอร์
๑.๒.๒๗ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อความพร้อมรบของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
๑.๒.๒๘ โครงการจัดหารถสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ในการดักรับ วิเคราะห์และ ประเมินผล
๑.๒.๒๙ โครงการจัดหาปืนเล็กกล พร้อมกระสุนมูลฐาน
๑.๒.๓๐ โครงการจัดหา FLIR และเรดาร์ค้นหาเป้าของเครื่องบิน F-27 MK200 จำนวน ๑ ชุด
๑.๒.๓๑ โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหาร สนับสนุน นย.
๑.๒.๓๒ โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหาร สนับสนุน สอ.รฝ.
๑.๒.๓๓ โครงการ จัดหาเครื่องควบคุมการยิง ทดแทนให้กับเรือ ตกด.ชุด ร.ล.คำรณสินธุ จำนวน ๒ ลำ
๑.๒.๓๔ โครงการจัดหารถยนต์สงครามชนิดช่วยรบให้ นย.เฉพาะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน
๑.๒.๓๕ โครงการจัดหารถลากปืนขนาด ๑๕๕ มม.จำนวน ๑๒ คัน
๑.๒.๓๖ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ จำนวน ๓ ลำ
๑.๒.๓๗ โครงการจัดหาปืนซุ่มยิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและกระสุน
๑.๒.๓๘ โครงการจัดหา ฮ.ประจำเรือ ฟก.จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๒.๓๙ โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงกู้ภัยทางทะเล จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๒.๔๐ โครงการจัดหาระบบเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ/พื้นน้ำ ระยะปานกลางแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ติดตามเป้าอากาศยาน/พื้นน้ำอัตโนมัติ พร้อมโต๊ะ MFC จำนวน ๔ ชุด
๑.๒.๔๑ โครงการจัดหาระบบสงครามอิเลกทรอนิกส์
๑.๒.๔๒ โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ ๓ มิติ ระยะไกล ทดแทนเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ AN/SPS-52C
๑.๒.๔๓ โครงการจัดหาอาวุธปืนกลประจำอากาศยาน ขนาด ๐.๕ นิ้ว ให้กับ ฮ.ตผ.๑
๑.๒.๔๔ โครงการจัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ
๑.๒.๔๕ โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบกระยะที่ ๒
๑.๒.๔๖ โครงการจัดหาเรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๑๒ ลำ
๑.๒.๔๗ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอมภัณฑ์อัตรามูลฐานและอะไหล่ จำนวน ๑๒ คัน
๑.๒.๔๘ โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำแบบประจำที่ และระบบรายงานข้อมูลอัตโนมัติ
๑.๒.๔๙ โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิงแบบฟลายแคชเชอร์ จำนวน ๔ ระบบ
๑.๒.๕๐ โครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางจำนวน ๒ ลำปลดประจำการยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามแผน

๑.๔.๑ ปลดระวาง เรือ ต.๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔
๑.๔.๒ ปลดระวางเรือ ต. ๒๑ – ๒๔
๑.๔.๓ ปลดระวาง ร.ล.บางแก้ว และ ร.ล.ดอนเจดีย์
๑.๔.๔ ปลดระวาง ร.ล.ตะลิบง
๑.๔.๕ ปลดระวาง ร.ล.เกล็ดแก้ว
๑.๔.๖ ปลดระวาง ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๑.๔.๗ ปลดระวาง ฮ.ลล.๓ (๒เครื่อง)
๑.๔.๘ ปลดระวาง บ.จต.๑ ก,ข (๑๘ เครื่อง)
๑.๔.๙ ปลดระวาง บ.ขล.๑ ก,ข (๙ เครื่อง)
๑.๔.๑๐ ปลดระวาง รถหุ้มเกราะคอมมานโด V - 150


ที่มา http://www.navy.mi.th/ncd

นำมาฝากเจ้าบ้านครับ :P
:P
User avatar
Penguin
General of Forum
 
Posts: 839
Joined: 03 May 2009 14:01

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby Penguin » 16 Jun 2010 15:13

๑.๒.๒๔ โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงและกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๒.๓๙ โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงกู้ภัยทางทะเล จำนวน ๒ เครื่อง


สรุปคือ MH-60S = 4 เครื่อง :?:

๑.๒.๔๒ โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ ๓ มิติ ระยะไกล ทดแทนเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ AN/SPS-52C


จะเปลี่ยนเรดาร์ให้เรือหลวงจักรีนฤเบศรใหม่ :?: แสดงว่าเรื่องเรดาร์เก่ามือ2 ของเรือจักรีฯ ที่มีประสิทธิภาพไม่ค่อยเต็ม 100% เป็นเรื่องจริง
ปล. สามารถอ่านเรือเรดาร์เรือจักีฯ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/elecwww/km/kmhit/pdf/8.pdf ครับ

ปลดประจำการยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามแผน

๑.๔.๖ ปลดระวาง ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๑.๔.๗ ปลดระวาง ฮ.ลล.๓ (๒เครื่อง)
๑.๔.๑๐ ปลดระวาง รถหุ้มเกราะคอมมานโด V - 150


:o :o เรือหลวงพุทธยอดฟ้าฯ ทำไมไปเร็วเช่นนี้ :o ...Bell-214 กับ V-150 ก็จะไปอีก

แต่งานนี้ไม่มี โครงการเรือดำน้ำ และโครงการจัดหาอากาศยานมาแทน A-7E/AV-8S ...สงสัยจะลับลวงพราง อีกแล้ว :lol:
User avatar
Penguin
General of Forum
 
Posts: 839
Joined: 03 May 2009 14:01

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby rinsc seaver » 16 Jun 2010 18:28

เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันครับ
If we were meant to meet again, we will meet again.
User avatar
rinsc seaver
TAF Supreme Commander
 
Posts: 1600
Joined: 19 Jan 2009 18:48
Location: Bangkok-Patumthani, Thailand

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby ตัวต่อ » 16 Jun 2010 19:51

เข้ามาตั้งโต๊ะรออาจารย์รินครับ :?: :?: :?:
ตัวต่อ
Noncommissioned Officer
 
Posts: 61
Joined: 20 Apr 2009 23:29

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby kenshin » 17 Jun 2010 01:58

๑.๔.๖ ปลดระวาง ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ......... ฟาลังค์ต้องคืนอเมริการึเปล่า

๑.๔.๘ ปลดระวาง บ.จต.๑ ก,ข (๑๘ เครื่อง).......... A7 เน่ามาตั้งแต่ปี 45 แล้ว ทำไมรอปลดอีก

๑.๒.๓๕ โครงการจัดหารถลากปืนขนาด ๑๕๕ มม.จำนวน ๑๒ คัน ........... รถบรรทุกทหารใช้แทนกันไม่ได้เหรอ ทำไมหาซ้ำซ้อน

๑.๒.๓๘ โครงการจัดหา ฮ.ประจำเรือ ฟก.จำนวน ๒ เครื่อง ........... ฮ ลิงซ์ แน่นอน

๑.๒.๓๙ โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงกู้ภัยทางทะเล จำนวน ๒ เครื่อง ....... MH 60 นอนมา

P3T สองเครื่อง สรุปให้น้ำหนักเครื่องเดียว
kenshin
TAF Marshal
 
Posts: 1488
Joined: 24 Apr 2010 03:03

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby AAG_th1 » 17 Jun 2010 09:10

การปลด ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไม่ใช่เ้รื่องน่าแปลกใจครับ เพราะเรือชุดนี้ก็มีอายุการใช้งานรวมเกือบจะเกิน40ปีแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงการปลด ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยหรือไม่ครับ
ก็ไม่ทราบว่ากองทัพเรือยังมีแผนจะจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง 2มาแทนตามแผนเดิมหรือไม่ครับ

ข้อสังเกตอีกประการคือการจัีดหาอาวุธสำหรับ นย. และ นสร.นั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
ทั้งการจัดหา ปลย.พร้อม ค.40, ปลส., จัดตั้ง นสร.เพิ่ม 1กองรบ และจัดหาปืนซุ่มยิงใหม่เป็นต้น
ตรงนี้หวังว่าคงจะจัดหาแบบปืนที่เหมาะสมครับ
User avatar
AAG_th1
TAF Marshal
 
Posts: 10760
Joined: 19 Jan 2009 09:06
Location: Thailand

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby tow » 17 Jun 2010 12:46

kenshin wrote:๑.๔.๖ ปลดระวาง ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ......... ฟาลังค์ต้องคืนอเมริการึเปล่า

๑.๔.๘ ปลดระวาง บ.จต.๑ ก,ข (๑๘ เครื่อง).......... A7 เน่ามาตั้งแต่ปี 45 แล้ว ทำไมรอปลดอีก

๑.๒.๓๕ โครงการจัดหารถลากปืนขนาด ๑๕๕ มม.จำนวน ๑๒ คัน ........... รถบรรทุกทหารใช้แทนกันไม่ได้เหรอ ทำไมหาซ้ำซ้อน๑.๔.๖ ปลดระวาง ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ......... ฟาลังค์ต้องคืนอเมริการึเป

ไม่น่าคืน เพราะเราซื้อเขามาแล้ว...แต่เสียดายระบบในเรือจัง...ไปติดกับเรืออื่นบ้างได้รึเปล่า :?: แล้วเรือชุดใหม่จะมาเมื่อไหรหนอ....(ให้ทายว่าจะต้องมาในอีกนาน...เพราะไม่อย่างนั้น ทร.คงมีช่องว่างใน
กำลังทางเรือเยอะมากแน่ๆ)

๑.๔.๘ ปลดระวาง บ.จต.๑ ก,ข (๑๘ เครื่อง).......... A7 เน่ามาตั้งแต่ปี 45 แล้ว ทำไมรอปลดอีก
ตอนแรกทำการกราวไว้เผื่อมีโอกาสนำกลับเข้าประจำการได้....แต่ตอนนี้คงเป็นว่าเป็นไปได้ยากจึงทำการปลด

๑.๒.๓๕ โครงการจัดหารถลากปืนขนาด ๑๕๕ มม.จำนวน ๑๒ คัน ........... รถบรรทุกทหารใช้แทนกันไม่ได้เหรอ ทำไมหาซ้ำซ้อน
น่าจะเป็นรถลากที่ ทบ.ทำการวิจัยครับ
วันเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด อาจจะน่าเสียดาย แต่ไม่น่าผิดหวัง เพราะหากไม่เป็นไปเช่นนั้น วันนี้อาจไม่สวยงามเช่นที่เป็นอยู่
User avatar
tow
TAF Marshal
 
Posts: 1193
Joined: 19 Feb 2009 23:26

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby rinsc seaver » 17 Jun 2010 17:36

เดาแบบมึนๆ นะครับ เอาแบบแบ่งตามหน่วยงานแล้วกันครับ

ทร.
โครงการจัดหาเครื่องช่วยการฝึกยิงอาวุธประจำกาย จำนวน ๔ ชุด
โครงการจัดหาเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมทำยุทโธปกรณ์สาย สพ.ทร.
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ในการเก็บและถอดทำลายอมภัณฑ์
โครงการจัดหารถสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ในการดักรับ วิเคราะห์ และประเมินผล
โครงการพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยเรือ
โครงการพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยบก
โครงการจัดหาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์

กร.
โครงการจัดจ้างบริการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน
โครงการซ่อมบำรุงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน
โครงการซ่อมทำส่วนนำวิถีและควบคุมของอาวุธปล่อยนำวิถีแอสปิเด้ จำนวน ๗ ลูก
โครงการจัดหาเรือ RIB ขนาดกลางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย และอุปกรณ์ติดตั้งบนเรือ ๗ ลำ --> รับมอบแล้ว
โครงการจัดหาเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ๑๐ ลำ (กร.)
โครงการจัดหากล้องส่องกลางคืนให้กับเรือของ กร.
โครงการจัดหาเครื่องมือสำรวจพื้นท้องทะเล (SIDE SCAN SONAR) ๒ ชุด --> ไม่แน่ใจว่าสำหรับเรือของ อศ. หรือของ กทบ.

กบฮ.
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ–ส่งวิทยุ พร้อมการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ ตามโครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร ระยะที่ ๒
โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ ๓ มิติ ระยะไกล ทดแทนเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ AN/SPS-52C --> ยังไม่ได้ดำเนินการ มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของ Thales

กฟก.1
โครงการปรับปรุงเรือคอร์เวต ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒ ลำ --> ระหว่างดำเนินการ overhaul เรดาร์ LIROD-8 และโซนาร์ DSQS-21C
โครงการจัดหาเป้าลวงดาร์เก้ให้กับเรือ คว. ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ --> อยู่ระหว่างรับมอบ
โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิงทดแทนให้กับเรือ ตกด.ชุด ร.ล.คำรณสินธุ จำนวน ๒ ลำ --> ยังไม่มีข่าว แต่อาจจะเป็น TACTICOS + Mirador

กฟก.2
โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร จำนวน ๒ ลำ --> รับมอบระบบ SAMAHE แล้ว
โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ระยะที่ ๒ (จำนวน ๒ ลำ) --> รองบฯ เพื่อดำเนินการติดตั้ง TACTICOS + SMART-S Mk.2 + ESSM VLS
โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๒ ลำ --> อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งในเฟสที่ 1

กตอ.
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.ปัตตานี --> ยังไม่มีข่าวว่าจะทำอะไรบ้าง
โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน ๑ ลำ --> อยู่ระหว่างสร้างที่อู่มหิดลฯ
โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิง เรือตรวจการณ์ปืน ชุด ร.ล.สัตหีบ จำนวน ๓ ลำ --> อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง TACTICOS + Mirador

กยฝ.
โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๓ ลำ --> อยู่ระหว่างสร้าง ชุด ต.994

กทบ.
โครงการจัดหา DGPS จำนวน ๒ ชุด และเรดาร์ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ให้เรือ กทต. ๒ ลำ
โครงการจัดหาเข็มทิศไยโรให้กับเรือ กทต.

กยพ.
โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบก จำนวน ๑ ลำ --> อยู่ระหว่างสร้าง Endurance LPD
โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบกระยะที่ ๒ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ Endurance ลำที่ 2
โครงการจัดหาเรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๑๒ ลำ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจจะเป็นยาน hovercraft
โครงการจัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ --> อยู่ระหว่างสร้างที่ Marsun
โครงการจัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ --> น่าจะเหมือนกับ 2 ลำแรก
โครงการจัดหาเรือน้ำมัน จำนวน ๑ ลำ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางจำนวน ๒ ลำ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ

กลน.
โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ จำนวน ๓ ลำ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ

กบร.
โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ฮ.SEA HAWK --> อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง HELRAS dipping sonar
โครงการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำให้กับเครื่องบิน P-3 จำนวน ๑ เครื่อง --> ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะเป็นเรดาร์ Sea Vue เหมือนที่ติดตั้งไปแล้ว
โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ยุทธการ บ.ตผ.๑ จำนวน ๒ เครื่อง --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหา FLIR และเรดาร์ค้นหาเป้าของเครื่องบิน F-27 MK200 จำนวน ๑ ชุด --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหา บ.ลำเลียงขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง --> อยู่ระหว่างการสร้าง ERJ-135LR ลำที่ 2
โครงการจัดหา ฮ.ประจำเรือ ฟก.จำนวน ๒ เครื่อง --> ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะเป็น Super Lynx 300
โครงการจัดหาอุปกรณ์พิสูจน์ทราบเป้า (FLIR) ให้กับ ฮ.ตผ.๑ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาและพิสูจน์ทราบ (ESM) ให้กับ ฮ.ตผ.๑ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนกลประจำอากาศยาน ขนาด ๐.๕ นิ้ว ให้กับ ฮ.ตผ.๑ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงกู้ภัยทางทะเล จำนวน ๒ เครื่อง --> อยู่ระหว่างการสร้าง MH-60S
โครงการจัดหา ฮ.ลำเลียงและกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒ เครื่อง --> ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจจะไม่ใช่ MH-60S ก็ได้
โครงการจัดหากล้องปฏิบัติการเวลากลางคืน สำหรับนักบินเฮลิคอปเตอร์ --> ยังไม่ได้ดำเนินการ

นสร.
โครงการจัดหาอาวุธให้กับ นสร.กร. จำนวน ๑ กองรบ
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อความพร้อมรบของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

นย.
โครงการจัดหา ปลย. เสริมสร้างประสิทธิภาพ กรม ร. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. พร้อมกระสุนมูลฐาน --> อยู่ระหว่างรับมอบ Bushmaster M16A3 + M203
โครงการจัดหา ปลส. ๕.๕๖ มม. พร้อมกระสุนมูลฐาน --> อยู่ระหว่างรับมอบ Bushmaster M4A3
โครงการจัดหาปืนเล็กกล พร้อมกระสุนมูลฐาน --> อยู่ระหว่างรับมอบ FN M249
โครงการงานปรับปรุงเปลี่ยนปืนกล (M 60) ขนาด ๗.๖๒ มม. จำนวน ๓๐๘ กระบอก --> น่าจะปรับปรุงเป็นรุ่น M60E4
โครงการจัดหาปืนซุ่มยิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและกระสุน --> เดาว่าเป็นของ นย. และน่าจะเป็น KAC SR-25
โครงการจัดหาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าให้กับ กร. และ นย. --> อยู่ระหว่างรับมอบ QW-18
โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง จำนวน ๑๒ คัน --> รอรับมอบ BTR-3E1
โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอมภัณฑ์อัตรามูลฐานและอะไหล่ จำนวน ๑๒ คัน --> รถเกราะ lot 2 อีก 1 กองร้อย ทดแทน V-150 ตามแผนการปลดฯ ก็อาจจะเป็น BTR-3E1 อีก ถ้า lot แรก ไม่มีปัญหา
โครงการจัดหารถยนต์สงครามชนิดช่วยรบให้ นย. เฉพาะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน
โครงการจัดหารถลากปืนขนาด ๑๕๕ มม.จำนวน ๑๒ คัน
โครงการจัดหารถพยาบาล ขนาด ๑ ๑/๔ – ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๕ คัน --> น่าจะเป็น HMMWV รุ่นพยาบาล
โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหาร สนับสนุน นย.
โครงการจัดหารถบรรทุกน้ำขนาด ๑๐๐๐ แกลลอน
โครงการจัดหาเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๓๔ ลำ (นย.) --> เดาว่าน่าจะเหมือนกับ Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) ของ นย.สหรัฐฯ ใช้ในการลำเลียงพลจู่โจมขึ้นบก

สอรฝ.
โครงการจัดหาระบบเรดาร์ตรวจการณ์อากาศ/พื้นน้ำ ระยะปานกลางแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ติดตามเป้าอากาศยาน/พื้นน้ำอัตโนมัติ พร้อมโต๊ะ MFC จำนวน ๔ ชุด
โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำแบบประจำที่ และระบบรายงานข้อมูลอัตโนมัติ
โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการยิงแบบฟลายแคชเชอร์ จำนวน ๔ ระบบ
โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหาร สนับสนุน สอ.รฝ.
If we were meant to meet again, we will meet again.
User avatar
rinsc seaver
TAF Supreme Commander
 
Posts: 1600
Joined: 19 Jan 2009 18:48
Location: Bangkok-Patumthani, Thailand

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby AAG_th1 » 17 Jun 2010 18:14

โครงการปรับปรุงเรือชุด ร.ล.นเรศวร ระยะที่2
ตอนแรกมีข้อมูลว่าจะใช้ระบบอำนวยการของบริษัท SELEX Sistemi Integrati ที่มีการนำมาเสนอของมูลให้กองทัพเรือและระบบมีความใกล้เคียงกับระบบอำนวยการเดิมคือ ZKJ-3T ของจีน
แต่มีข้อมูลว่าจะเปลี่ยนเป็น TACTICOS แล้วละครับ

ที่น่าสนใจคือ ฮ.ตผ.๑(Super Lynx) จะติดปืนใหญ่กล .50ครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดหากระเปาะปืนใหม่หรือเป็นแบบเดียวกับที่ติดกับ T-337 ครับ

ในส่วนของการจัดหาปืนซุ่มยิงมองว่าน่าจะเป็นของ นสร.ก็ได้เช่นกันครับ
เำพราะ นย.เองหน่วยที่ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงนั้นไม่แน่ใจว่าในส่วนของ พัน.ลว.นย. หรืออื่นๆนั้นจะมีหรือไม่ครับ
User avatar
AAG_th1
TAF Marshal
 
Posts: 10760
Joined: 19 Jan 2009 09:06
Location: Thailand

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby Skyman » 17 Jun 2010 18:31

เรือลากจูงที่รู้สึกเหมือนปล่อยเรือลงน้ำไปแล้ว 1 ลำหรือเปล่าครับ จำไม่ได้ว่าปีนี้หรือปีที่แล้ว ปล่อยที่อู่มหิดล ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
Twitter ของผมที่ @skymantaf (http://twitter.com/#!/skymantaf)
User avatar
Skyman
TAF Supreme Commander
 
Posts: 8270
Joined: 14 Jan 2009 21:30
Location: Bangkok

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby coffeemix » 17 Jun 2010 21:15

ถ้าเป็นแผนสิบปี

เรือดำน้ำหายไปไหน

แล้ว Super Tucano ที่เป็นข่าวลือหนาหู

รถถ้งของนาวิกโยธินก็ไม่มี
User avatar
coffeemix
TAF Supreme Commander
 
Posts: 3964
Joined: 19 Jan 2009 21:54
Location: กรุงเทพมหานคร

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby kenshin » 18 Jun 2010 02:30

เรดาห์ใหม่เรือจักรี ระหว่างระบบเอจิส หรือ ระบบแบบ Eric eye เพื่อเชื่อมข้อมูลกับ ทอ มีสิทธิ์รึไม่

ทำไมเรือ LHD Dokdo เกาหลีใต้ ติดเรดาห์เหมือนเรือพิฆาตเยอรมันเลย แสดงว่ามันคงดี
kenshin
TAF Marshal
 
Posts: 1488
Joined: 24 Apr 2010 03:03

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby Skyman » 18 Jun 2010 04:31

kenshin wrote:เรดาห์ใหม่เรือจักรี ระหว่างระบบเอจิส หรือ ระบบแบบ Eric eye เพื่อเชื่อมข้อมูลกับ ทอ มีสิทธิ์รึไม่

ทำไมเรือ LHD Dokdo เกาหลีใต้ ติดเรดาห์เหมือนเรือพิฆาตเยอรมันเลย แสดงว่ามันคงดี


Erieye เป็น Air To Ground Radar ครับ คงไม่สามารถนำมาติดตั้งได้ และอีกอย่างเรดาร์ที่จะต้องการมาติดตั้งแทนก็เป็นพวก Air Search radar ไม่ใช่ระบเรดาร์+Combat Suite+Weapon แบบ AEGIS

เรือ Dokdo เรดาร์มันดี แต่เราจะมีทรัพยากรหาเรดาร์สุดเทพมาได้ตลอดหรือครับ
Twitter ของผมที่ @skymantaf (http://twitter.com/#!/skymantaf)
User avatar
Skyman
TAF Supreme Commander
 
Posts: 8270
Joined: 14 Jan 2009 21:30
Location: Bangkok

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby bravo3 » 18 Jun 2010 12:28

เท่าที่มีข้อมูลเรือ พุทธยอดฟ้ายังใช้ต่ออีกสิบปีนะครับรอเรือฟริเกตสมรรถณะสูงอะครับ ยังไม่ปลดนะครับน่าจะรอข้อมูลอัพเดท
bravo3
Caption Wannabe
 
Posts: 298
Joined: 15 Aug 2009 13:12

Re: ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ ทร. พ.ศ. 2551 – 2560

Postby coffeemix » 18 Jun 2010 13:04

bravo3 wrote:เท่าที่มีข้อมูลเรือ พุทธยอดฟ้ายังใช้ต่ออีกสิบปีนะครับรอเรือฟริเกตสมรรถณะสูงอะครับ ยังไม่ปลดนะครับน่าจะรอข้อมูลอัพเดท


ขอบคุณครับท่าน Bravo3 เรื่องนี้น่าสงสัยมากๆ ยิ่งเป็นเรือพุทธ ๑ ด้วยแล้วซิ่งอายุเรือใหม่กว่าเรือพุทธ ๒ หลายปี แต่ทำไมถึงจะปลด

ว่าแต่เรือสมุยไม่มีแผนว่าจะปลดบ้างหรืออย่างไร ไปสะพานเดินเรือทีต้องปีนบันไดลิงขึ้นไป หวาดเสียวดีพึลึก
User avatar
coffeemix
TAF Supreme Commander
 
Posts: 3964
Joined: 19 Jan 2009 21:54
Location: กรุงเทพมหานคร

Next

Return to Royal Thai Navy | กองทัพเรือไทย

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron